Our motto: “Changing our city one event at a time”

Jeugd met een Opdracht Internationaal

Wie zijn wij?

Jeugd met een Opdracht internationaal heeft duizenden fulltime zendelingen en honderden bedieningen in bijna ieder land in de wereld. Er zijn ontzettend veel manieren waarop je betrokken kunt zijn bij Jeugd met een Opdracht. Wie weet is je bezoek aan deze website de start van een nieuw avontuur voor jou. 

Het werk van Jeugd met een Opdracht kent 3 peilers:

  • Training
  • Evangelisatie
  • Hulpverlening

De Bijbel

Jeugd met een Opdracht erkent dat de Bijbel het gezaghebbende Woord van God is, door Hem geïnspireerd. Daarmee is de Bijbel het absolute referentiepunt voor ieder aspect van het leven. Onze reactie hierop is als volgt:

Doelstelling van Jeugd met een Opdracht

Jeugd met een Opdracht is een internationale beweging van christenen vanuit allerlei kerken, die persoonlijk Jezus bekend willen maken aan deze en toekomstige generaties, en die zoveel mogelijk mensen willen mobiliseren, trainen en toerusten zodat zij hun deel kunnen inbrengen bij het vervullen van de Grote Opdracht.

Als christenen zijn we geroepen om onze Heer lief te hebben en te aanbidden en om aan Hem gehoorzaam te zijn. Om het lichaam van Christus, de kerk, lief te hebben en te dienen. En om alle volkeren overal op aarde lief te hebben en het Goede Nieuws over de Here Jezus te vertellen. Wij van Jeugd met een Opdracht, geloven in God – Vader, Zoon en Heilige Geest – en dat de Bijbel het door God geïnspireerde en gezaghebbende Woord is, waarin wordt geopenbaard dat Jezus Christus de Zoon van God is: ten volle mens en ten volle God. We geloven dat de mensheid geschapen is naar Gods beeld; dat Hij ons heeft geschapen om eeuwig leven te hebben door Jezus Christus; dat hoewel alle mensen hebben gezondigd en Gods heerlijkheid missen, God het toch mogelijk heeft gemaakt dat mensen gered worden door de menswording, het leven, de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus. Bekering, geloof, liefde en gehoorzaamheid zijn een passend antwoord op Gods initiatief van genade. God verlangt dat alle mensen gered worden en dat zij de waarheid leren kennen; en dat de kracht van de Heilige Geest zichtbaar wordt in en door ons, voor het uitvoeren van de laatste opdrachten die Christus ons gaf: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend” (NBV, Marcus 16:15) en “Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen…” (NBV, Matteüs 28:19).

Aanbidding

We zijn geroepen om alleen God te vereren en te aanbidden.

Heiligheid

We zijn geroepen een heilig en rechtvaardig leven te leiden, dat een voorbeeld is van de aard en het karakter van God.

Getuigen

We zijn geroepen het evangelie van Jezus Christus te delen met degenen die Hem niet kennen.

Gebed

We zijn geroepen om voorbede te doen voor mensen en doelen die God op Zijn hart heeft. Dit omvat ook geestelijke strijd tegen het kwaad in elke mogelijke vorm.

Gemeenschap

We zijn geroepen tot toewijding aan de Kerk in zowel haar plaatselijke vorm waarin mensen tot groei komen, als in haar mobiele vorm waarin zij tot vermenigvuldiging komt.

Dienstbaarheid

We zijn geroepen om op elk gebied van het leven bij te dragen aan de doeleinden van Gods Koninkrijk.

Onze Fundamentele Waarden

God kennen

JmeO zet zich ervoor in om God, Zijn natuur, Zijn karakter en Zijn handelswijzen te kennen, zoals geopenbaard in de Bijbel, dat is het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God. We strekken ons ernaar uit om in ieder aspect van onze levens en bedieningen een weerspiegeling te zijn van wie Hij is. Uit het kennen en genieten van de gemeenschap met God vloeit automatisch een verlangen voort om Hem met anderen te delen.

Aanbidden en voorbede doen

JmeO is toegewijd om God te aanbidden en zich toe te wijden aan voorbede als geïntegreerd deel van het dagelijks leven. We erkennen de poging van Satan om het werk van God te vernietigen en we vertrouwen op Gods aanwezigheid, de Heilige Geest, die ons bekrachtigt om Satans strategieën te overwinnen in het leven van individuen en aangelegenheden van volken.

Gedecentraliceerd zijn

JmeO is een wereldwijde vrijwilligersbeweging, waarin Christus centraal staat en geloof het fundament vormt, verenigd door gedeelde visie, geloofsovertuigingen, fundamentele waarden en relaties. Wij hebben geen centrale structuur. Elke JmeO bediening heeft het voorrecht en de geestelijke verantwoordelijkheid om gezonde relaties te ontwikkelen en onderhouden met betrokken autoriteiten en kringen van oudsten.

In teams functioneren

JmeO is geroepen in teams te functioneren in alle aspecten van bediening en leiderschap. Wij geloven dat een combinatie van aanvullende gaven, roepingen, perspectieven, bedieningen en generaties, die in eenheid samenwerken op alle niveaus van onze zendingsbeweging leidt tot wijsheid en veiligheid. Het in teamverband zoeken naar Gods wil en maken van beslissingen geeft ruimte voor het wederzijds afleggen van verantwoording en draagt bij tot groei in relaties, motivatie, verantwoordelijkheid en het eigen maken van de visie.

Eerst doen dan onderwijzen

JmeO is toegewijd aan onderwijzen uit ervaring: eerst doen en dan onderwijzen. Wij geloven dat ervaring uit eerste hand autoriteit geeft aan onze woorden. Belangrijker dan individuele gaven, mogelijkheden en deskundigheid zijn een godvruchtig karakter en een roeping van God.

Waarderen van gezinnen

JmeO onderschrijft het belang van gezinnen die God gezamenlijk in zending dienen, dus niet slechts de vader en/of de moeder. Hierin omarmen we ook éénoudergezinnen. We moedigen de ontwikkeling van sterke en gezonde gezinnen aan, waarin alle gezinsleden de roeping tot zending delen en met hun gaven op unieke en aanvullende manieren daarin bijdragen. We erkennen en vieren de Bijbelse visie dat God het huwelijk heeft bedoeld als heilige verbintenis tussen één man en één vrouw.

God bekend maken

JmeO is geroepen om God over de gehele wereld en in ieder deelgebied van de maatschappij bekend te maken door evangelisatie, training en hulpverlening. We geloven dat redding van zielen tot resultaat zou moeten hebben dat samenlevingen veranderen. Daarmee zijn we gehoorzaam aan Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken.

Visionair zijn

JmeO is geroepen visionair te zijn; dat wil zeggen het voortdurend ontvangen, voeden en vrijzetten van nieuwe visie van God. Wij ondersteunen het pionieren van nieuwe bedieningen en methoden. Daarbij zijn we altijd bereid radicaal te zijn, om relevant te zijn voor iedere generatie, iedere bevolkingsgroep en ieder deelgebied van de maatschappij. We geloven dat de apostolische roeping van JmeO vraagt om integratie van geestelijk leiderschap, vrijheid in de Geest en relaties, dat alles gebaseerd op het Woord van God.

Internationaal en interkerkelijk zijn

JmeO is internationaal en interkerkelijk, zowel in haar wereldwijde reikwijdte als in haar plaatselijke vorm. Wij geloven dat etnische, taalkundige en kerkelijke diversiteit, samen met door God herstelde aspecten van cultuur, positieve factoren zijn die bijdragen aan de gezondheid en groei van JmeO.

Dienstbaar leiderschap tonen

JmeO is geroepen tot dienstbaar leiderschap als een levensstijl, in tegenstelling tot een hiërarchisch leiderschap. Een dienstbaar leider is iemand die de gaven en roepingen van degenen onder zijn/haar zorg eert en over hun rechten en voorrechten waakt. Wij benadrukken dat het van belang is voor degenen met leiderschapsverantwoordelijkheden, dat zij diegenen die zij leiden dienen, zoals Jezus Zijn discipelen diende.

Relatie-georiënteerd zijn

JmeO wijdt zich in zowel samenleven als samenwerken toe aan goede onderlinge relaties. We verlangen ernaar een eenheid te zijn door te leven in heiligheid, wederzijdse ondersteuning, transparantie, nederigheid en open communicatie, in plaats van een afhankelijkheid van structuren en regels.

Praktiseren van afhankelijkheid van God

JmeO is een vrijwilligersbeweging, geroepen om voor financiële voorziening in afhankelijkheid van God te leven. Voor individuen, elk JmeO team en elke JmeO leefgemeenschap komt deze voorziening hoofdzakelijk door Gods volk. Zoals God vrijgevig is geweest naar ons toe, zo verlangen wij vrijgevig te zijn, door onszelf, onze tijd en talenten aan God te geven zonder een vergoeding te verwachten.

God’s stem verstaan

JmeO zet zich ervoor in om dingen met God tot stand te brengen door te luisteren naar Zijn stem, door Zijn gebeden te bidden en door Zijn geboden te gehoorzamen in kleine en grote zaken. We zijn afhankelijk van het verstaan van Zijn stem als individuen, in teamverband en in grotere gezamenlijke bijeenkomsten; het is een geïntegreerd deel van ons besluitvormingsproces.

Jonge mensen bekrachtigen

JmeO is geroepen om jonge mensen te bekrachtigen. Wij geloven dat God jonge mensen gaven gegeven heeft en dat Hij ze geroepen heeft om voorop te lopen in visie en bediening. We zijn toegewijd om hen te waarderen, te vertrouwen, te trainen, te ondersteunen, ruimte voor hen te maken en hen vrij te zetten. Zij zijn niet enkel de Kerk van de toekomst; zij zijn de Kerk van vandaag. We zijn toegewijd hen te volgen waarheen zij in Gods wil leiden.

Een Bijbels Christelijk wereldbeeld hebben

JmeO is geroepen een Bijbels christelijk wereldbeeld te hebben. Wij geloven dat de Bijbel – het boek dat alle aspecten van het leven aanspreekt – een duidelijk onderscheid maakt tussen goed en kwaad, recht en onrecht. De praktische aspecten van het leven zijn niet minder geestelijk dan de verschillende vormen van bediening. Alles wat in gehoorzaamheid aan God gedaan wordt, is geestelijk. Wij streven ernaar God te eren met alles wat we doen. Daarbij willen we mannen en vrouwen van God toerusten en mobiliseren om taken op te pakken en zo dienstbaar te zijn aan en invloed uit te oefenen op ieder deelgebied van de maatschappij.

Gastvrijheid uitleven

JmeO onderschrijft de bediening van gastvrijheid als een uitdrukking van Gods karakter en de waarde van mensen. Wij geloven dat het belangrijk is om onze harten, huizen, JmeO locaties en trainingscentra te openen om elkaar, onze gasten en de armen en behoeftigen te dienen en te eren. Dit willen we niet doen uit sociale verplichting, maar als uiting van vrijgevigheid.

Waarderen van het individu

JmeO is geroepen om ieder individu te waarderen. Wij geloven in gelijkwaardige mogelijkheden en rechtvaardigheid voor alle mensen. Geschapen naar Gods evenbeeld hebben mensen van alle nationaliteiten, leeftijden en functies hun eigen unieke bijdrage en roeping. We zijn toegewijd om door God gegeven leiderschaps- en bedieningsgaven in zowel mannen als vrouwen te eren.

Communiceren met integriteit

JmeO onderschrijft dat alles bestaat omdat God communiceert. Daarom is JmeO toegewijd aan waarheidsgetrouwe, zorgvuldige, tijdige en relevante communicatie. Wij geloven dat goede communicatie essentieel is voor sterke relaties, voor gezonde gezinnen en gemeenschappen en voor een doeltreffende bediening.

Menu